Monday, 7 November 2011

Strategi Pelaksanaan Program Permata MindaSTRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PERMATA MINDA


LANGKAH 1

v Mengubahsuai kelas, membentuk 4 stesen dan membina modul untuk setiap stesen.


LANGKAH 2

v Murid-murid diberi ujian diagnostik bagi mengesan daerah kelemahan mereka.

LANGKAH 3
v Murid-murid di kelaskan ke dalam 4 stesen mengikut tahap  
    penguasaan mereka.

STESEN 1:

*    Kemahiran:

1)   Huruf-huruf kecil a-z

2)  Huruf-huruf besar A-Z

3)  Huruf-huruf Vokal a e i o u

4)  Suku kata kv

5)  Perkataan kv+kv/ayat mudah

6)  Perkataan dua suku kata v + kv/ayat mudah

7)  Perkataan kv+kv+kv/ayat mudah.


Strategi pelaksanaan Stesen 1

Ø Diperingkat ini huruf kecil diberi keutamaan.
Ø Latihan seterusnya ialah latihtubi mengeja suku kata kv menggunakan vokal yang sama.
Ø Perkataan kv+kv menggunakan pola vokal yang tersusun dapat membantu murid mengeja dan membaca perkataan dengan mudah.
Ø Di stesen ini juga murid diajar mengeja perkataan menggunakan teknik ‘Tanam Memori’.
Ø Menggunakan system token.
Ø Murid akan berpindah ke stesen 2 bila sudah menguasai semua kemahiran di stesen ini melalui ujian yang dijalankan.

STESEN 2


*    Kemahiran:

8)        Perkataan kvk

9)        Suku kata kvk

10)     Perkataan v+kvk

11)                Perkataan kv+kvk

12)               Perkataan kvk+kv

13)               Perkataan kvk+kvk

14)               Perkataan kv+kv+kvk

15)               Perkataan kvk+kv+kvk

16)               Perkataan kvkk

17)               Suku kata kvkk

18)               Perkataan kv+kvkk

19)               Perkataan v+kvkk

20)              Perkataan kvk+kvkk

21)               Perkataan kvkk+kv

22)              Perkataan kvkk +kvk

23)              Perkataan kvkk+kvkk

24)              Perkataan kv+kv+kvkk

25)              Perkataan kv+kvk+kvkk

26)              Perkataan kvk+kv+kvkk

27)              Perkataan kvkk+kv+kvk

28)              Perkataan kv+kvkk+kvk


Strategi Pelaksanaan Stesen 2


*    P&p menggunakan beberapa modul yang telah disusun semula secara sistematik  berpandukan rancangan pengajaran yang disediakan.(Bacepat,Asbalis,Bacalah Sayang,Jayabaca)
*    Latihtubi mengeja suku kata menggunakan pola vokal yang sama memudahkan murid untuk mengingat.
*    Di peringkat ini murid-murid mengeja perkataan menggunakan teknik ‘Tanam Memori’.
*    Guru menyediakan latihan interaktif yang bersesuaian dengan pencapaian murid.
*    Menggunakan system token.
*    Murid-murid ini akan berpindah ke stesen 3 bila mereka sudah menguasai kemahiran ini melalui ujian yang disediakan.


STESEN 3

*    KEMAHIRAN:

29)               Perkataan yang melibatkan Diftong Dan Vokal Berganding

30)                 Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan Bergabung.

Strategi Pelaksanaan Stesen 3

vMenggunakan modul yang telah disusun secara sistematik (Bacepat,Asbalis,Bacalah Sayang,Jayabaca)
v Diperingkat ini murid diberi latihtubi mengeja  dan membaca perkataan yang mengandungi perkataan konsonan bergabung dan vokal berganding.
v Menggunakan system token.
v Murid –murid ini akan berpindah ke stesen 4 bila mereka sudah menguasai kemahiran ini melalui ujian yang disediakan.

STESEN 4

*    KEMAHIRAN:

31)               Membaca Dan Membina Ayat

32)              Bacaan Dan Pemahaman

Strategi Pelaksanaan Stesen 4

ü Merupakan stesen yang istimewa dan terakhir.
ü Di stesen ini murid-murid diberi latihan membaca dan menyalin petikan sebagai pendedahan kepada penulisan karangan.
ü Murid ini juga berpeluang membaca cerita di tapak perhimpunan.
ü Penilaian dibuat dengan cara murid membaca 10 buah buku cerita dan menulis di dalam buku Nilam.

LANGKAH 4

v Murid-murid menjalani ujian di setiap stesen mengikut  
    kemahiran yang telah ditetapkan.

LANGKAH 5

v Murid-murid yang berjaya berpindah stesen akan diberi hadiah. Piala pusingan akan diberikan kepada murid-murid  yang berjaya balik ke kelas perdana.


No comments:

Post a Comment